Uppsägning på grund av personliga skäl

Det som kallas personliga skäl kan vara många olika beteenden eller egenskaper hos en person. Detta är ett område där man bör vara mycket uppmärksam och påläst då en felaktig hantering av ärenden av denna typ kan få omfattande konsekvenser.

Vid förekomst av kränkande eller sexuellt trakasserande beteende från en anställd är detta att betrakta som misskötsamhet och kan potentiellt leda till uppsägning eller avskedande. Arbetsgivaren måste dock följa en strukturerad process innan en sådan åtgärd kan vidtas.

Tänk på att dokumentera vad ni som arbetsgivare har gjort då misskötsamheten blev känd. Detta gäller såväl muntliga tillsägelser som skriftlig varning/erinran. Ni kommer annars att få frågan från facket om vad ni har gjort för att få det att fungera.  Vid en förhandling kan även facket ha synpunkt på att det inte finns tillräckliga skäl för en uppsägning. Ha därför en god dokumentation på vad som skett och vad som är gjort. Tänk även på tvåmånadersregeln att ni ej kan backa tillbaka om ni inte tagit upp det som hänt inom två månader sedan det kommit till er kännedom.

För att både undvika denna typ av situationer och för att på ett så effektivt sätt som möjligt hantera en uppkommen situation är det att rekommendera att man som arbetsgivare har en fastställd policy och tydliga riktlinjer för vad som gäller på arbetsplatsen. Många oönskade beteenden går att förebygga genom att vara tydlig och tidigt i en anställning kommunicera vad som gäller på arbetsplatsen.

Om en misskötsel av ett eller annat skäl går så långt att personen måste skiljas från anställningen är det viktigt att aldrig agera i affekt eller brådska. Konsultera alltid en expert på arbetsrätt innan några mått och steg vidtas. Hanteringen av en uppsägning av denna typ måste alltid även följa arbetsrättsliga regler och riktlinjer.

Är det en återkommande misskötsel som ligger till grund för ett avskedande så är en dokumentation mycket värdefull.

Hur lång uppsägningstid vid personliga skäl?

Vid uppsägning av personliga skäl får man arbeta sin uppsägningstid, vid avsked avslutas anställningen i stort sett omedelbart. För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en person av personliga skäl krävs det väldigt goda grunder. För avsked krävs ännu starkare skäl.

Beräkning av uppsägningstid:

Anställningstid Las eller Villkorsavtal   Omställningsavtal Sammanlagd uppsägningstid
Mindre än 1 års anställning 1 månad 0 månad 1 månad
Minst 1 års anställning 3 månader 1 månad 4 månader
Minst 2 års anställning 3 månader 2 månader 5 månader
Minst 3 års anställning 3 månader 3 månader 6 månader
Minst 6 års anställning 4 månader 4 månader 8 månader
Minst 8 års anställning 5 månader 5 månader 10 månader
Minst 10 års anställning 6 månader 6 månader 12 månader

Vad räknas som provocerad uppsägning?

En provocerad uppsägning innebär att arbetstagarens uppsägning föranletts av att arbetsgivaren agerat i strid med god sed på arbetsmarknaden. Det kan exempelvis handla om återkommande kränkningar eller trakasserier, som till slut fått arbetstagaren att vilja lämna sitt arbete.

Vad måste först göras innan en anställd kan sägas upp av personliga skäl?

Innan en arbetsgivare kan säga upp någon på grund av personliga skäl finns det en omplaceringsskyldighet. Det innebär att arbetsgivaren först måste undersöka om det finns några omplaceringsmöjligheter för den anställda. Hoppas detta över kan uppsägningen bli ogiltigförklarad och det kan också leda till skadestånd.

Vad krävs för att få en skriftlig varning?

Den anställda ska ha gjort sig skyldig till ett allvarligt fel eller försummelse i arbetet. Exempel på anledningar – olovlig frånvaro, allvarligt slarv eller åsidosättande av säkerhetsregler. Varningen ska ha stöd i lagreglering eller tillämpligt kollektivavtal.

Hur många varningar behövs innan en medarbetare kan sägas upp av personliga skäl?

Allmän regel: En arbetstagare får som huvudregel inte sägas upp av personliga skäl förrän denne fått en varning och därmed haft möjlighet att rätta till sitt beteende. Denna varning behöver nödvändigtvis inte vara skriftlig, men arbetsgivaren ska kunna bevisa att arbetstagaren tagit del varningen.

Vad är personliga skäl?

Personliga skäl som skäl för uppsägning är kopplade till medarbetaren som person. Det kan handla om misskötsamhet, svårigheter att samarbeta, arbetsvägran, trakasserier eller illojalitet.

Välkommen att kontakta oss info@adekta.se

Mer informationAktuella kurser

Se hela vårt kursutbud

Kontaktinformation

Telefonnummer:

Göteborg  08 - 21 08 70
 
Stockholm  08 - 21 08 70
 
Malmö  040 - 12 70 20

E-postadress:

info (at) adekta.se