Uppsägning på grund av arbetsbrist

Denna typ av uppsägning är vanlig vid reducering av personalstyrkan i tex en sämre konjunktur. Som arbetsgivare skall man i ett sådant läge i första hand analysera organisationen och se vilka tjänster som skall tas bort och vad som kan lösas med en omfördelning av arbetsuppgifterna. I samband med det bör man även göra en riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt tillsammans med skyddsombud om sådant finns. Det kan gälla risker som kan uppstå vid olika arbetsmoment eller vid ensamarbete.

Det finns mycket regler att ta hänsyn till. Är ni en stor organisation måste man tex erbjuda en övertalig möjlighet till arbete på annan utlyst tjänst om personen i fråga har rätt kompetens och egenskaper. Har man ingen annan tjänst att erbjuda så är det principen om sist in / först ut som gäller. Den är kombinerbar med reglerna om undantag. Det finns för övrigt ett antal övriga undantag till regelverket. Det kan exempelvis gälla fackliga förtroendemän, personer i chefsposition och personer med nedsatt arbetsförmåga i vissa fall.

Värt att notera är att turordningsreglerna gäller per driftställe och med hänsyn till kollektivavtal. Det innebär att olika regler kan gälla på olika driftställe med hänsyn till vilket kollektivavtal som gäller där. Det är viktigt att förhandla en förändring med fackförbund, MBL.

Som alltid är det viktigt att vara tydlig och dokumentera allt som görs och att uppsägningar och meddelande till fack och personal görs skriftligt. Skadeståndsanspråk kan annars komma att riktas mot företaget om formkraven inte följs och då är det viktigt att ha en bra dokumentation att förlita sig på.

Från det att den anställde tar emot uppsägningen börjar uppsägningstiden att löpa. Om inget annat avtalas så har den uppsagde rätt att arbeta som tidigare under uppsägningstiden.

Hur lång är uppsägningstiden vid arbetsbrist?

Beräkning av uppsägningstid vid arbetsbrist

Anställningstid Las eller Villkorsavtal   Omställningsavtal Sammanlagd uppsägningstid
Mindre än 1 års anställning 1 månad 0 månad 1 månad
Minst 1 års anställning 3 månader 1 månad 4 månader
Minst 2 års anställning 3 månader 2 månader 5 månader
Minst 3 års anställning 3 månader 3 månader 6 månader
Minst 6 års anställning 4 månader 4 månader 8 månader
Minst 8 års anställning 5 månader 5 månader 10 månader
Minst 10 års anställning 6 månader 6 månader 12 månader

Måste man varsla innan uppsägning arbetsbrist?

Varsel innebär att arbetsgivaren förvarnar om att en större mängd uppsägningar på grund av arbetsbrist kommer att ske inom en organisationen. Ett varsel är inte en uppsägning i sig. Det är först när man tar emot ett personligt besked om att man är uppsagd som uppsägningstiden börjar gälla.

Vad är giltiga skäl för uppsägning?

Uppsägningen måste grundas på sakliga skäl. Du som arbetsgivare är alltså skyldig att göra den anställda medveten om att du anser att hens beteende är felaktigt. Misskötsamhet, som till exempel samarbetssvårigheter, inkompetens och dåliga arbetsprestationer kan vara sakliga skäl till uppsägning av personliga skäl.

När har arbetsgivaren rätt att säga upp en anställd?

Uppsägning av personliga skäl: den anställda måste ha misskött sig på ett sätt som orsakat skada för företaget, eller risk för skada. Vidare måste du ha medvetandegjort arbetstagaren om att hen riskerar att bli uppsagd.

Vilka skyldigheter har arbetsgivaren vid uppsägningar på grund av arbetsbrist?

Arbetsgivaren måste visa att det finns sakliga skäl för uppsägning på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren är i regel skyldig att kontakta fackliga ombud på arbetsplatsen för en förhandling. Man har enligt lag rätt till skriftligt uppsägningsbesked.

Vad krävs för att få en skriftlig varning?

Den anställda ska ha gjort sig skyldig till ett allvarligt fel eller försummelse i arbetet. Exempel på anledningar – olovlig frånvaro, allvarligt slarv eller åsidosättande av säkerhetsregler. Varningen ska ha stöd i lagreglering eller tillämpligt kollektivavtal.

Vad krävs för att få sparka en fast anställd?

Om man har misskött sina arbetsuppgifter har arbetsgivaren rätt att säga upp. Dock kan man inte bli uppsagd utan att först ha få en tydlig varning där det framgår vad man gjort fel.

Önskar ni rådgivning om uppsägning på grund av arbetsbrist?
Välkommen att kontakta oss info@adekta.seAktuella kurser

Se hela vårt kursutbud

Kontaktinformation

Telefonnummer:

Göteborg  08 - 21 08 70
 
Stockholm  08 - 21 08 70
 
Malmö  040 - 12 70 20

E-postadress:

info (at) adekta.se