Anställningsformer

Provanställning, tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning, särskild visstidsanställning, vikariat är lagstadgade anställningar. Om
ni tecknat avtal skall avtalets anställningsformer gälla.

Varje anställningsform har sina regler och det är viktigt att förstå de regler och bestämmelser som finns för respektive anställningsform. Det kan ha stor betydelse den dagen något behöver förändras.

Viktigt att det blir rätt anställningsform, då man i grunden annars får en tillsvidare (fastanställning) som man inte bara kan avbryta.

Det finns två sätt att anställa medarbetare på. Det ena är en tillsvidareanställning och det andra är en tidsbegränsad anställning.

Oavsett hur ni anställer, tänk på att det skall vara skriftligt enligt LAS

6 c §   En arbetsgivare ska lämna skriftlig information till en arbetstagare om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet.

Informationen ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplats eller, om det inte finns någon fast eller huvudsaklig arbetsplats, uppgift om att arbetet ska utföras på olika platser eller att arbetstagaren själv får bestämma sin arbetsplats,
 2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel,
 3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning, samt
  a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,
  b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra och om anställningen avser särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete,
  c) vid provanställning: prövotidens längd och eventuella villkor för provanställningen,
 4. Begynnelselön och andra löneförmåner, som ska anges separat, och hur ofta och på vilket sätt lönen ska betalas ut,
 5. Längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka eller, om detta inte går att fastställa på grund av hur arbetsgivaren förlägger arbetstiden, uppgift om anställningens arbetstidsmått på annat sätt,
 6. Vad som ska gälla för övertids- eller mertidsarbete och ersättning för sådant arbete, i förekommande fall,
 7. Minsta tidsfrist för besked om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning samt i förekommande fall
  a) att förläggningen kommer att variera mellan olika klockslag och dagar,
  b) regler för skiftbyte,
 8. I fråga om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag: uppgift om kundföretagens namn och adress,
 9. Uppgift om rätt till utbildning som tillhandahålls av arbetsgivaren, i förekommande fall,
 10. Längden på arbetstagarens betalda semester,
 11. De bestämmelser som arbetsgivaren och arbetstagaren ska följa när någon av dem vill avsluta anställningsförhållandet,
 12. Att arbetsgivaravgifter betalas till staten samt uppgift om det skydd för social trygghet som tillhandahålls av arbetsgivaren, och
 13. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

Önskar ni rådgivning om anställningsformer?
Välkommen att kontakta oss info@adekta.se

Mer informationAktuella kurser

Se hela vårt kursutbud

Kontaktinformation

Telefonnummer:

Göteborg  08 - 21 08 70
 
Stockholm  08 - 21 08 70
 
Malmö  040 - 12 70 20

E-postadress:

info (at) adekta.se