Avskeda anställd

Ibland kan en arbetstagare skada företaget på ett sådant sätt att man som arbetsgivare måste agera. I många fall kan arbetsgivaren bli tvungen att avskeda den anställde, och det är mycket viktigt att det utförs på rätt sätt. Ett misstag gällande avsked kan leda till att den arbetstagaren genom sitt fackförbund eller juridiskt ombud riktar skadeståndskrav mot företaget som kan vara omfattande.

Det finns ett antal situationer där ett avsked kan vara motiverat. Om en anställd tex gör sig skyldig till stöld, förskingrar, hotar eller på annat sätt uppenbarligen skadar arbetsgivarens verksamhet kan vara ett skäl för avsked. När man som arbetsgivare får kännedom om den typen av handlingar är det lätt att man handlar lite för snabbt och ibland obetänksamt.

Det finns situationer där man som arbetsgivare tycker att det är självklart att man får avskeda en arbetstagare men var uppmärksam på att allt inte alltid är lika självklart ur juridisk synpunkt. Ett ev misstag i denna process kan resultera i skadeståndskrav från arbetstagaren via fackförening eller juridiskt ombud.

LAS säger följande om avsked:

18 §   Avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.

Avskedandet får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelse lämnades enligt 30 § eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två månader före tidpunkten för avskedandet. Arbetsgivaren får dock grunda avskedandet enbart på omständigheter som han har känt till mer än två månader, om tidsöverdraget berott på att han på arbetstagarens begäran eller med dennes medgivande dröjt med underrättelsen eller avskedandet eller om det finns synnerliga skäl för att omständigheterna får åberopas. Lag (1993:1496).

19 §   Avskedande skall vara skriftligt.

I beskedet om avskedande skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att avskedandet är ogiltigt eller yrka skadestånd med anledning av avskedandet.

Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för avskedandet. Uppgiften skall vara skriftlig, om arbetstagaren begär det.

20 §   Beskedet om avskedande skall lämnas till arbetstagaren personligen.
Är det inte skäligt att kräva detta, får beskedet i stället sändas i rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress.

Avskedande anses ske när arbetstagaren får del av avskedandet. Om arbetstagaren inte kan anträffas och ett besked om avskedande har sänts i brev enligt första stycket, anses avskedande ha skett tio dagar efter det att brevet lämnades till posten för befordran. Har arbetstagaren semester, anses avskedande ha skett tidigast dagen efter den då semestern upphörde.

Adekta har 25 års erfarenhet av att hjälpa företag med dessa frågor och vi vet hur ni skall agera. Vi kan vara er rådgivare, vi kan genomföra samtal och diskussioner med arbetstagare och fackförening och vi kan även företräda er vid ev skadeståndsanspråk.

Välkommen att kontakta oss!

Mer informationAktuella kurser

Se hela vårt kursutbud

Kontaktinformation

Telefonnummer:

Göteborg  08 - 21 08 70
 
Stockholm  08 - 21 08 70
 
Malmö  040 - 12 70 20

E-postadress:

info (at) adekta.se